Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

OGŁOSZENIE 1/12       Z DNIA 05.10.2011r.

 

Ogłoszenie o Przetargu w trybie określonym w trybie art. 701  Kodeksu Cywilnego.

1. ZAMAWIAJACY:

Imec Italian Special – Bożena Krawczyk

93-232 Łódź ul. Lodowa 101

NIP: 7290102438; Regon: 470620052

tel: 42-649-15-95; fax: 42-649-17-43
mail: biuro@imecitalianspecial.pl,

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z art.3 ust.1 punkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 701, 703-705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stosując procedurę konkurencyjności.

 

3. POSTANOWIENIA WSTEPNE:

Przetarg organizowany jest w związku ze złożonym wnioskiem do projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „Imec Italian Special”, który odbywa się w ramach RPO WŁ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO – I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Numer konkursu RPLD.03.06.00-3/11.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

-wykonanie dwóch komór mroźniczych i jednej komory chłodniczej.

Przy wykonywaniu wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamawiania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby zastosowane materiały, które będą używane do realizacji omawianego projektu, posiadały wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania – dokumentacja ta powinna być dostępna do wglądu Zamawiającego.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  • Wykonanie komory mroźniczej o wymiarach zewnętrznych ok: 21m/5,4m/3m o temp. –  21*C .

 

Płyta warstwowa poliuretanowa 120 mm. Izolowane ściany , sufit i podłoga. Podłoga

mroźni wykończona sklejką antypoślizgową , wodoodporną.

Drzwi mroźnicze – 1.500/2000 z zamkim

Wykończenia wewnątrz mroźni PCV – półokrągło.

Agregaty chłodnicze – 2 szt. ,pracujące na ekologiczny czynnik chłodniczy,zamontowane w

zabudowie na zewnątrz budynku..

 

  • Wykonanie komory mroźniczej o wymiarach zewnętrznych ok: 30m/5m/2,3m o temp. -21*C

 

Płyta warstwowa poliuretanowa 120 mm. Izolowane będą ściany , sufit i podłoga. Podłoga

mroźni dodatkowo wykończona sklejką anty poślizgową , wodoodporną.

Drzwi mroźnicze – 1.500/2000 z zamkim

Wykończenia wewnątrz mroźni PCV – półokrągło.

Agregaty chłodnicze – 2 szt. ,pracujące na ekologiczny czynnik chłodniczy,zamontowane w

zabudowie na zewnątrz budynku.

 

  • Wykonanie komory chłodniczej o wymiarach zewnętrznych ok: 12m/5,4m/3m o temp. 0 + 2*C

 

Płyta warstwowa poliuretanowa 120 mm. Izolowane ściany , sufit i podłoga. Podłoga

chłodni wykończona sklejką anty poślizgową , wodoodporną.

Drzwi chłodnicze – 1.500/2000 z zamkim.

Wykończenia wewnątrz mroźni PCV – półokrągło.

Agregat chłodniczy – 1 szt. ,pracujący na ekologiczny czynnik chłodniczy, zamontowany w

zabudowie na zewnątrz budynku.

 

Komory mroźnicze będą  pracowały na dwóch niezależnych układach chłodniczych.

 

6. Termin składania ofert – od 13.10.2011 do 27.10.2011r.

7. Termin przystępowania do realizacji prac – 02.11.2011r

Miejscem dostarczenia zamówionego towaru i realizacji montażu jest lokal w Łodzi przy   ul. Lodowej 101

.

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty/produktów:

Cena – najniższa brutto – ranga kryterium 100%. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do    oceny.

9.Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką.

 

10.Zwracamy się z prośbą o kierowanie ofert na adres mailowy: biuro@imecitalianspecial.pl

 

11.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienia mogą się ubiegać  Wykonawcy, którzy:

 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane               odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,

2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału       technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, ze zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 21    dni od dostarczenia zamówienia i faktury do siedziby firmy Zamawiającego,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt Tel. 509 835 641

Projekt dostępny jest w firmie.

 Przetarg na w/w usługę zakończył się wynikiem pozytywnym.

Wyłoniono wykonawcę:

 

1.         Data i miejsce ogłoszenia zamówienia od 13.10.2011 do 27.10.2011r.

2.         Liczba otrzymanych ofert: 1

 

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena

Nazwa kryterium I

cena

ilość przyznanych punktów

Nazwa kryterium II

……………………

ilość przyznanych punktów

Nazwa kryterium

(n)

…………………

ilość przyznanych punktów

Suma otrzymanych punktów

1

2

3

4

5

6

1.

CHŁOD-KLIM s.c.

A. Andrzejewski, P. Kolad, D.Ruzga, S.Włochna

Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź

  Cena 100% 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Streszczenie oceny i porównania ofert: wpłynęła tylko jedna oferta.

 

4.         W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

      CHŁOD-KLIM s.c. A. Andrzejewski, P. Kolad, D.Ruzga, S.Włochna

 

 

Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź

 

5.         Uzasadnienie: Wpłynęła tylko jedna oferta. Cena nie przekracza wartości planowanej na zakup urządzeń.

 

Właściciel Imec Italian Special

 Bożena Krawczyk

 

OGŁOSZENIE 2/12        Z DNIA 15.05.2012r. 

 

1.ZAMAWIAJĄCY:

Imec Italian Special – Bożena Krawczyk

93-232 Łódź ul. Lodowa 101

NIP: 7290102438; Regon: 470620052

 

2. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pakowarka prózniowa stołowa do 15 kg ( automatyczne odsysanie powietrza i funkcja zgrzewania) – używana.

Pakowarka nie może pochodzić ze środków finansowanych przez Unię Europejską.

Przeznaczenie:

Pakowanie art. spożywczych : wędliny, mięsa, sery, ryby, warzywa, owoce itp.

 

3. WYMIARY I PARAMETRY URZĄDZENIA:

Dł.- 120cm Szer.- 70cm Wys.- 85cm

 

4. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA :

Od 23.05.2012r do 20.06.2012r

Termin realizacji zamówienia został przesunięty do 25.08.2012r